Algemene Voorwaarden

Juridische dienstverlening

Algemene Voorwaarden – Juridische dienstverlening

Algemeen

  1. Clearman Legal is een in Hilversum gevestigd rechtskundig adviesbureau met als doel het verlenen van juridische bijstand.
  2. Clearman Legal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69969485.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Clearman Legal aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
  4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Clearman Legal is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.
  6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Gegevens/Informatie

7. Opdrachtgever verstrekt Clearman Legal alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Clearman Legal verstrekte gegevens en informatie.
8. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend Clearman Legal geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Honorarium/Facturatie

9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de periodiek door Clearman Legal vast te stellen uurtarieven.
10. Door Clearman Legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten die niet in de tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten, etc.), zullen separaat in rekening worden gebracht.
11. Clearman Legal is gerechtigd om aan cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Clearman Legal met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
12. Alle factuurbedragen zullen door Clearman Legal worden verhoogd met het geldende Btw-tarief (21%).
13. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Nakoming

14. Clearman Legal hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
15. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Clearman Legal gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij is gehouden eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
16. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Clearman Legal gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- exclusief btw.

Beëindiging

17. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
18. Clearman Legal is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
19. Indien tussen Clearman Legal en opdrachtgever een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld (waaronder ook wordt verstaan de inhoud van brieven en processtukken) of indien naar het oordeel van Clearman Legal sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, dan is Clearman Legal gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen zonder hierbij schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever. 

Samenwerkingsverband

20. Clearman Legal is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Clearman Legal zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Clearman Legal is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
21. Verzoeken om diensten worden geacht uitsluitend aan Clearman Legal te zijn gericht en niet bijvoorbeeld aan een derde zoals in punt 20 genoemd.

Aansprakelijkheid

22. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Clearman Legal, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor Clearman Legal gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).
23. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Clearman Legal is betaald, met een maximum van EUR 500,-. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Clearman Legal aan te spreken.
24. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Clearman Legal, vrijwaart de opdrachtgever Clearman Legal en de aan haar verbonden juristen en medewerkers voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
25. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens personen waarmee Clearman Legal een samenwerkingsverband heeft gesloten is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
26. Wanneer Clearman Legal bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Clearman Legal is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Clearman Legal sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.
27. Op eerste verzoek zal Clearman Legal de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.
28. De opdrachtgever vrijwaart Clearman Legal tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand. Het bepaalde in dit artikel alsmede in alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van derden te creëren zijn mede bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
29. Een, aanspraak zoals hiervoor benoemd (punt 22 t/m 28), vervalt in ieder geval, indien Clearman Legal niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Clearman Legal en/of aan haar verbonden juristen en medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Rechtskeuze/Forumkeuze

30. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Clearman Legal is Nederlands recht van toepassing.
31. De (kanton)rechter regio Midden-Nederland is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Clearman Legal bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.