Algemene Voorwaarden

Opstellen of Beoordelen

Algemene Voorwaarden Opstellen of Beoordelen

Laten we eerlijk zijn! We lezen allemaal liever een goed boek dan dat we “de kleine lettertjes” van een bedrijf eens gaan zitten bestuderen.

Algemene voorwaarden zijn vaak niet leesbaar en niet te begrijpen. Het wordt al helemaal lastig als je de algemene voorwaarden zelf moet opstellen.

Wat doen we dan? We kiezen de makkelijke weg en “plukken” een model of document van het internet en gebruiken dat als algemene voorwaarden. Maar, is dat wel verstandig?

Ja en nee! Het hangt er namelijk helemaal vanaf waar je het model of document vandaan hebt. Uit betrouwbare bron of niet? Zelfs al heb je het uit betrouwbare bron, dan nog is het de vraag of het model of document passend en toereikend is voor jouw bedrijfsactiviteiten en de voorwaarden die jij eigenlijk wilt hanteren.

Om algemene voorwaarden te kunnen opstellen of om te bepalen of je een goed model of document hebt, is van belang dat je begrijpt wat algemene voorwaarden zijn en wat je er nu precies in kan opnemen.

 

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die ondernemers mogen stellen voor het leveren van een product of dienst. Algemene voorwaarden worden in een apart document opgenomen en meegezonden met de offerte en/of overeenkomst, waarna hiermee akkoord kan worden gegaan.

 

Wat voor voorwaarden zijn dit dan precies?

Dit zijn bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot:

 • De betalingstermijn;

 • De aansprakelijkheid;

 • Een eigendomsvoorbehoud (je blijft eigenaar van het geleverde product tot er betaald is);

 • Situaties van overmacht en hoe je daar mee om gaat;

 • Klachten en hoe je daar mee omgaat;

 • Verlenging van de overeenkomst;

 • De (wijze van) opzegging van de overeenkomst;

 • De (wijze van) beëindiging van de overeenkomst;

 • De (wijze waarop er omgegaan wordt met persoonsgegevens op grond van de AVG;

 • Etc…

  Eigenlijk best een belangrijk document dus. Want het kan je veel tijd en geld besparen als jouw klant instemt met jouw algemene voorwaarden.

Kan je altijd dezelfde algemene voorwaarden gebruiken?

Als je van plan bent om zaken te doen met bedrijven en consumenten, dan heb je eigenlijk twee verschillende documenten nodig. Consumenten worden namelijk beter beschermd door de wet dan bedrijven. Daardoor komt er iets anders in de algemene voorwaarden te staan.

In de wet staat een grijze en een zwarte lijst van bedingen (=bepalingen/voorwaarden) die niet of alleen in uitzonderlijke gevallen (rechts)geldig zijn als het om consumentenvoorwaarden gaat. In uitzonderlijke gevallen kunnen bedrijven ook een beroep doen op deze lijsten (=reflexwerking). Maar in de meeste gevallen worden bedrijven geacht om deskundigheid te bezitten en worden zij minder goed beschermd.

Voorts kun je je afvragen of je verschillende bedrijfsactiviteiten hebt, waar je verschillende algemene voorwaarden voor kunt hanteren. Zo kun je verschillende algemene voorwaarden hanteren voor diensten, producten en verkoop op afstand.

Tot slot kun je jezelf de vraag stellen of het goed zou zijn om de algemene voorwaarden te (laten) vertalen in het Engels, Frans, Duits, etc..

Wanneer zijn jouw algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als je de klant een redelijke mogelijkheid hebt geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Dat betekent dat:

 • Je de algemene voorwaarden moet overhandigen (= ter hand stellen) voor of bij het sluiten van de overeenkomst (mailen mag ook, maar dan moet de bijlage wel opgeslagen kunnen worden).

 • Je moet mededelen dat de algemene voorwaarden bij jou (op kantoor) in gezien kunnen worden.

  Het is mogelijk om de algemene voorwaarden te deponeren (= laten registreren/ bewaren) bij de kamer van koophandel en/of de rechtbank tegen een vergoeding. Een klant kan dan te allen tijde de algemene voorwaarden daar opvragen. Het deponeren is echter niet verplicht.

Wat mag er in de Algemene Voorwaarden staan?

In de wet staat eigenlijk alleen wat er niet in de algemene voorwaarden mag staan. Dit betreft de voornoemde grijze en zwarte lijst.

Op de grijze lijst staan bedingen/ voorwaarden die meestal onredelijk bezwarend zijn en dus meestal niet toegestaan zijn.

Op de zwarte lijst staan bedingen/ voorwaarden die altijd onredelijk bezwarend zijn en dus nooit zijn toegestaan.

Grijze lijst

Het is meestal niet toegestaan om de eigen positie voor te trekken. Zoals in eigen voordeel:

1. een lange termijn hanteren om te reageren;

2. eigen verplichtingen beperken die men op grond van de wet wel degelijk heeft;

3. de overeenkomst wezenlijk veranderen (strijdige algemene voorwaarden met de inhoud van de overeenkomst);

4. de overeenkomst ontbinden op basis van gronden in de algemene voorwaarden (en/of zonder goede reden), anders dan die in de overeenkomst staan (strijdige algemene voorwaarden);

5. een ongebruikelijke, onacceptabele lange termijn of geen termijn hanteren voor nakoming van de overeenkomst (het onnodig uitstellen van de eigen prestatie);

6. de aansprakelijkheid die je volgens de wet hebt, geheel of gedeeltelijk uitsluiten zonder goede grond;

7. het verrekenen van schulden in strijd met de wet uitsluiten, beperken of juist een verdergaande bevoegdheid daartoe aan jezelf toekennen;

8. Verval van rechten als straf hanteren voor bepaald gedrag van een klant (een klant moet altijd nog een claim kunnen indienen of zich kunnen verweren in discussies);

9. afspreken dat de klant een geldsom moet betalen als de overeenkomst wordt beëindigd en er geen sprake is van dat de klant tekortgeschoten is in de nakoming van de verbintenis (tenzij het een redelijke vergoeding is in het kader van geleden verlies of gederfde winst);

10. de klant verplichten een overeenkomst te sluiten met jou of een derde, tenzij dit redelijkerwijs van de klant kan worden gevergd;

11. een overeenkomst van langer dan een jaar aan te gaan, tenzij de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen;

12. een opzegtermijn van langer dan drie maanden aan te gaan;

13. afspreken dat voor de geldigheid van een door de klant te verrichten verklaring een strengere vorm vereist is dan een onderhandse akte (een aangetekende brief moet ook voldoende zijn in sommige gevallen);

14. stellen dat een door de klant verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door dood of curatelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed (normaal eindigt een dergelijke volmacht door dood of curatelestelling).

Zwarte lijst

Het is nooit toegestaan om de eigen positie voor te trekken. Zoals in eigen voordeel:

1. het recht van de klant ontnemen om de door jou toegezegde prestatie op te eisen;

2. het aan de klant toekomende recht tot ontbinding uitsluiten of beperken (bijv. betaling af te dwingen waar je zelf weigert te leveren of niet kan leveren);

3. de aan de klant toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluiten of beperken (de klant mag bijv. wachten met betalen als het product nog niet geleverd is);

4. bepalen wanneer de klant is tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenis(sen) en eisen dat de klant eerst een derde aanspreekt (bijv. eerst de fabrikant aanspreken en dan pas de winkel);

5. stellen dat al jouw plichten ten opzichte van een klant aan een derde kunnen worden overgedragen zonder eerst vooraf toestemming te verkrijgen van de klant;

6. stellen dat de rechten en plichten van jou op een derde overgaan en de bevoegdheden of verweermiddelen van de klant worden uitgesloten of beperkt (de algemene voorwaarden mogen niet zomaar “sturen” op wat de klant richting een derde die de boel overneemt wel of niet mag);

7. stellen dat de klant minder dan een jaar de tijd heeft om een claim in te dienen (de wettelijke verjarings- of vervaltermijn is minimaal een jaar);

8. stellen dat er bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door jou of door een persoon waarvoor je aansprakelijk bent, de klant verplicht is deze schade te vergoeden, dan wel voor een groter deel dan waartoe zij wettelijk verplicht is (de klant mag niet opdraaien voor schade die je zelf veroorzaakt hebt);

9. stellen dat je de bevoegdheid hebt om de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de klant bevoegd is om in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

10. Een stilzwijgende verlening of vernieuwing van meer dan een jaar aangaan (dit mag wel wanneer de klant elk jaar mag opzeggen);

11. De bevoegdheid van de klant om bewijs te leveren uitsluiten of beperken en de bewijslast (wie stelt, bewijs) omkeren in strijd met de wet;

12. Stellen dat alleen per aangetekende brief kan worden gecorrespondeerd (dit kan je alleen eisen bij claims en verhuisberichten van de klant);

13. Stellen dat de klant niet de eigen woonplaats mag kiezen in het geval van juridische geschillen;

14. Stellen dat in het geval van een geschil een ander bevoegd is, dan de volgens de wet bevoegde rechter (de klant mag niet belemmerd worden om naar de rechter te gaan).

Advies

Stel bij voorkeur in één keer een goed en waardevol document op dat je vervolgens meerdere keren kan gebruiken.

Heb je vragen over jouw algemene voorwaarden?

Wil je graag dat wij jouw algemene voorwaarden beoordelen?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Heb je vragen over de grijze of de zwarte lijst?

Neem contact met ons op!

OF

Schrijf je direct in voor de 1-daagse workshop Algemene Voorwaarden.