De 10 belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst

Is de schriftelijke arbeidsovereenkomst onmisbaar?

De 10 belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst.

Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst onmisbaar? Het antwoord op deze vraag is: Ja, want: is er tijdens het dienstverband iets niet duidelijk? Bestaat er een verschil van mening of is er sprake van een arbeidsgeschil? Dan geeft de schriftelijke arbeidsovereenkomst duidelijkheid en vormt die schriftelijke arbeidsovereenkomst nu juist het bewijs dat bepaalde afspraken zijn gemaakt. Voordat we daadwerkelijk overgaan tot het uiteenzetten van de 10 belangrijkste elementen van de arbeidsovereenkomst, is het van belang om te weten:

1. wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst; en

2. wat het verschil is tussen een tijdelijk contract en een vast contract.

1. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een werknemer zich verbindt om:

– in dienst;

– tegen loon;

– arbeid te verrichten.

Dat zijn de basisvoorwaarden voor het bestaan van een arbeidsrelatie. Ontbreekt één van die elementen, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Wil de werkgever een arbeidsrelatie aangaan met de werknemer dan heeft hij voordat er daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht grofweg de keus of hij de werknemer die hij voor zich wil laten werken een arbeidsovereenkomst voor: 

  • bepaalde tijd (tijdelijk contract) aanbiedt; ofwel 

  • onbepaalde tijd (vast contract).

2. Het verschil tussen een tijdelijk contract en vast contract is als volgt:

Heeft een werkgever voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een paar maanden, een werknemer nodig? Dan kan de werkgever een overeenkomst voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) aanbieden. Klinkt logisch toch? In deze overeenkomst staat een einddatum opgenomen. Op die datum eindigt het dienstverband van de werknemer.

Bij een arbeidsovereenkomst voor een periode van zes maanden of langer heeft de werkgever overigens een aanzegplicht. Dit betekent dat een werkgever in dat geval verplicht is om – een maand voordat het contract afloopt – de werknemer er schriftelijk van op de hoogte te stellen dat het contract niet wordt verlengd (aanzegtermijn). Doet de werkgever dat niet, dan is hij schadeplichtig.

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract).

Wil de werkgever de werknemer voor langere tijd aan zijn bedrijf binden? Dan kan de werkgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. In deze overeenkomst staat geen einddatum. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd door middel van wederzijds goedvinden (een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst), een verzoek gericht aan het UWV ofwel een verzoek gericht aan de kantonrechter.

 

Maar wat zijn nu precies de belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst?

Hierna volgende 10 belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst. Er bestaan uiteraard meer elementen die terug kunnen komen in een arbeidsovereenkomst, maar ik beperk mij hier tot 10 elementen die met name van belang kunnen zijn in geval van ontslag.

1. NAW-gegevens

Van zowel de werkgever als de werknemer staan de NAW gegevens genoemd in de eerste bepalingen van de arbeidsovereenkomst.

2. Startdatum, Functie, Uren en Salaris

Vervolgens wordt veelal aangegeven per welke datum de werknemer in dienst treedt. De functie en de taken van de werknemer worden genoemd en beschreven.  Ook wordt er melding gemaakt voor hoeveel uren per week of per maand en tegen welk salaris de werknemer zijn werkzaamheden zal verrichten. Het is mogelijk om een werknemer een onkostenvergoeding te geven. Een onkostenvergoeding kan belast of onbelast zijn. Als een onkostenvergoeding belast is, dan dient de werkgever hier loonbelasting (premies volksverzekering) over te betalen, omdat deze tot het loon worden gerekend. Ook een bonusregeling en eventuele pensioenregeling zal hieronder opgenomen worden in het contract.

3. Proeftijd

In een contract van zes maanden of korter, kan geen proeftijd worden opgenomen. Duurt het contract langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan mag een proeftijd worden opgenomen van één maand. Is er sprake van een contract voor de duur van twee jaar of langer ofwel een vast contract, dan mag een proeftijd worden opgenomen van twee maanden.

4. CAO

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), staan vaak gunstigere afspraken die van toepassing zijn op de arbeidsrelatie. Die afspraken zijn gemaakt door werkgever(s) en werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden). Een cao mag nooit ten nadele afwijken van de wet. Er wordt dus in positieve zin afgeweken van de basisafspraken die op grond van de wet hebben te gelden. Geldt een cao voor een hele bedrijfstak? Dan wordt deze algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat werkgevers die tot de bedrijfstak horen, de cao moeten toepassen.

5. Vakantiedagen en vakantietoeslag (ook wel: vakantiegeld)

Het aantal vakantiedagen, dat gebruikelijk is in een bepaalde sector, wordt vaak met de werknemer overeengekomen en genoemd in het arbeidscontract. Ook het jaarlijks uit te keren percentage vakantiegeld wordt genoemd in het contract. Vaak wordt ook genoemd wanneer het vakantiegeld wordt uitgekeerd.

6. Einddatum

Bij een contract voor bepaalde tijd zal er een einddatum worden opgenomen in het contract. Ook zal er een bepaling zijn omtrent de aanzeggingsplicht / aanzeggingstermijn van de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van zes maanden of langer. Bij een contract voor onbepaalde tijd zal dit niet het geval zijn. Meestal is er dan een bepaling opgenomen over het opzeggen van het contract.

7. Opzeggen / Tussentijds opzegbeding

Bij een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), kunnen beide partijen opzeggen voordat de einddatum van het contract bereikt is, als in het contract staat dat dit ook kan (tussentijds opzegbeding).

Bij een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) heeft een werkgever zich te houden aan de wettelijke opzegtermijn. De opzegtermijn is bij een dienstverband:
– korter dan vijf jaar: één maand;
– van vijf tot tien jaar: twee maanden;
– van tien tot vijftien jaar: drie maanden; en
– bij vijftien jaar of langer: vier maanden.

Je kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd alleen opzeggen als er geen sprake is van een opzegverbod. Als een werknemer ziek is of zwanger of lid van een ondernemingsraad, etc. dan is er sprake van een opzegverbod en mag een werknemer niet ontslagen worden door middel van opzegging.

Een werknemer heeft meestal een opzegtermijn van één maand.

Beide partijen zeggen meestal tegen het einde van de maand op, waarna de opzegtermijn gaat lopen de eerste dag van de daar op volgende maand.

8. Concurrentiebeding / Relatiebeding / Nevenwerkzaamhedenbeding

Als er een concurrentiebeding is afgesproken, dan mag de werknemer voor een bepaalde periode geen werkzaamheden verrichten voor concurrenten of relaties van de werkgever.
Let op!: Een dergelijk beding mag alleen worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd.

Bij een relatiebeding mag de werknemer geen contact houden met relaties van de werkgever na het einde van het dienstverband.
Let op!: Een dergelijk beding mag alleen bij een contract voor onbepaalde tijd.

In het geval van een nevenwerkzaamhedenbeding, mag een werknemer tijdens het dienstverband geen andere werkzaamheden (betaald of onbetaald) uitoefenen voor zichzelf of voor een andere werkgever.

9. Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding heeft als doel om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Vertrouwelijke informatie heeft voor de werkgever vaak een bepaalde waarde. Wordt de informatie openbaar doordat de werknemer zijn mond voorbij praat tegen bijvoorbeeld een concurrent, dan loopt de werkgever schade. In een geheimhoudingsbeding komen werkgever en werknemer overeen dat werknemer vertrouwelijke informatie geheim zal houden.

10. Boetebeding

Staat er in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, relatiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en geheimhoudingsbeding, dan staat er vaak ook een boetebeding in de arbeidsovereenkomst. Handelt een werknemer in strijd met de genoemde bedingen, dan is de werknemer een boete verschuldigd. Het is de bedoeling dat de boete een afschrikwekkend effect heeft, zodat de werknemer zich zal gedragen zoals werkgever en werknemer hebben afgesproken.

Heb je vragen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst?

Wil je graag dat jouw arbeidsovereenkomst wordt beoordeeld?

Neem contact met ons op!

De 10 belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst? Clearman Legal