De wettelijke betalingstermijn

Betalen jouw klanten de facturen op tijd?

Hoe zit het nou precies met die wettelijke betalingstermijn?

Op grond van de wet (artikel 6:119a BW) bedraagt de betalingstermijn maximaal 30 dagen.

Is er geen betalingstermijn opgenomen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Die termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de factuur. Dit geldt voor zowel bedrijven, als voor de overheid. Voor consumenten geldt geen wettelijke betalingstermijn, maar ook met een consument kun je natuurlijk een betalingstermijn overeenkomen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Clearman Legal - Betalingstermijn

Wettelijke betalingstermijn

Overheid

Max 30 dg

B2B Max 30 dg Max 60 dg
B2C Geen

Mag je een minder lange betalingstermijn afspreken?

Ja, dat mag. Je kunt een kortere betalingstermijn overeenkomen van bijvoorbeeld 14 dagen en dit opnemen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Kun je ook een langere betalingstermijn afspreken?

Ja, dat kan, maar alleen in uitzonderingsgevallen. Je kunt een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken, maar dat is alleen toegestaan als dit niet nadelig is voor beide partijen.

Er zal in dat geval bekeken moeten worden of de langere betalingstermijn van 60 dagen niet kennelijk onbillijk is richting de schuldeiser. Daarbij komt de vraag naar voren of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 30 dagen termijn. Verder wordt gekeken naar de aard van de prestatie en elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

Risico’s voor mkb’ers en zzp’ers bij lange betalingstermijnen

Mkb’ers en zzp’ers, lopen risico’s als lange betalingstermijnen worden gehanteerd.

Het gaat om de volgende risico’s:

 • de liquiditeitspositie komt onder druk te staan;

 • de kasstroom wordt onvoorspelbaar;

 • de mogelijkheid om slechtere maanden op te vangen wordt kleiner;

 • de ruimte om snel investeringen te doen wordt kleiner;

 • het werkkapitaal, dat wordt gebruikt om aan dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, slinkt;

 • de urgentie tot het aantrekken van vreemd vermogen stijgt;

 • de noodzaak om zelf ook langere betaaltermijnen te hanteren of om uitstel van betaling aan te vragen bij eigen leveranciers stijgt.

Grootbedrijven hanteren vaak langere betaaltermijnen

Opvallend genoeg zijn het voornamelijk de grootbedrijven (met 100+ werknemers) ofwel de grote concerns, die langere betaaltermijnen willen hanteren. Ondanks dat zij vaak veel meer financieringsruimte hebben, wentelen zij op die manier (graag?) hun financieringslasten af op de leveranciers; de MKB’ers en/of ZZP’ers. Lange betaaltermijnen zijn voordelig voor de grootbedrijven, omdat er een cashflowvoordeel ontstaat. Het is echter de vraag of dit voordeel in verhouding staat tot de negatieve effecten op de leverancier die dan min of meer als bank fungeert terwijl die daar vaak niet de financiën voor heeft. Ook de overheid/gemeenten hanteren nog wel eens lange betaaltermijnen.

Als er om een kortere betaaltermijn wordt verzocht door de leverancier, dan willen de grootbedrijven meestal niet wijken. Vaak wordt ook nog het excuus(?) opgevoerd dat een kortere betalingstermijn niet in te regelen valt in de (financiële) systemen binnen het bedrijf. In het geval van de overheid/gemeenten ligt het vaak aan de stroperigheid van de bureaucratie. De vraag is of beide niet als pure onwil kan worden gezien.

De grootbedrijven hebben over het algemeen een veel sterkere onderhandelingspositie. De mkb’er of zzp’er ziet zich vervolgens genoodzaakt om zich er maar bij neer te leggen en akkoord te gaan met langere betaaltermijnen om de opdracht binnen te kunnen halen.

Ergens is het wel vreemd dat dit gebeurt, omdat een grootbedrijf toch ook zou moeten willen dat leveranciers een sterke economische positie hebben om kwaliteit te kunnen blijven garanderen en leveren tegen een mooie prijs. Dat bedrijven elkaar juist kunnen versterken en samen kunnen “winnen” lijkt even te worden vergeten.

De overheid grijpt in: wetsvoorstel door Tweede Kamer aangenomen:
30 is het maximum!

De overheid ziet noodzaak om in te grijpen, omdat er vaak langere betalingstermijnen worden gehanteerd en de rechtspositie van mkb’ers en zzp’ers op voorhand moet worden versterkt. Juist ook omdat grootbedrijven zelf de stap niet nemen om een kortere betalingstermijn te hanteren en mkb’ers en zzp’ers niet zo snel naar de rechter stappen als er onredelijke situaties ontstaan. Per 1 juli 2017 is de betaaltermijn van maximaal 90 dagen (die destijds regelmatig werd overschreden) al teruggebracht naar maximaal 60 dagen, maar de overheid gaat nu nog een stap verder.  

Op 16 maart 2021 is er een wetsvoorstel ingediend dat op 15 maart 2022 door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet heeft het doel dat grootbedrijven niet langer een betalingstermijn mogen hanteren (afdwingen) die langer is dan 30 dagen als zij goederen of diensten afnemen van mkb’ers of zzp’ers. Er komt een overgangswet van 1 jaar om de betalingstermijn in lopende contracten terug te brengen naar 30 dagen. 

Wanneer de wijziging van de wet precies ingaat, is nog niet bekend. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel ook nog aannemen. Daarna moeten de verantwoordelijk minister en de Koning de nieuwe wet nog ondertekenen en vervolgens moet de wet worden gepubliceerd in het Staatsblad, maar de eerste stappen zijn gezet. 

Tips voor tijdige betaling

De volgende tips kunnen je wellicht helpen om tijdige betaling van jouw facturen te verkrijgen:

 • Hanteer een betalingstermijn van bijvoorbeeld 14 dagen, maar maximaal 30 dagen in contracten en jouw eigen algemene voorwaarden;

 • Lukt het niet om jouw eigen algemene voorwaarden van toepassing te laten verklaren? Onderhandel dan over de betaaltermijn en wijs de opdrachtgever op de aanstaande wetswijziging;

 • Stel eigendomsoverdracht uit tot het moment van betaling;

 • Check kredietwaardigheid van klanten vooraf door het aanvragen van jaarverslagen bij de Kamer van Koophandel;

 • Overweeg om bepaalde klanten niet te helpen als jouw “gut feeling” zegt dat die moeilijk kunnen doen over betalen;

 • Creëer een duidelijk incassobeleid: hoe duidelijker je bent in het contract/jouw algemene voorwaarden, des te minder problemen zal je ervaren rondom betaling van jouw facturen;

 • Maak het accorderingsproces/betalingsproces zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk voor de klant;

 • Verstuur een (digitale) factuur met een betaal(/iDEAL-)link;

 • Werk bij periodieke betalingen met automatische incasso;

 • Beloon (voor)tijdige betaling (met 1-10%? Korting) en beboet te late betaling (i.p.v. wettelijke handelsrente);

 • Betaling niet ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn? Zorg voor een goede en tijdige opvolging (stel: termijn voor betalen is 25e van de maand; neem de 27e contact op).

 • Neem telefonisch contact op met de schuldenaar. Of nog beter: ga langs en ga het gesprek aan! Achterhaal de reden waarom de factuur nog niet is betaald. Schort eventueel de werkzaamheden op en maak een (nieuwe) afspraak rondom betaling.

 • Staat er dan nog geen bedrag op je rekening? Stuur een aanmaning (een brief met een termijn als laatste kans om de factuur te betalen).

 • Overweeg een incassoprocedure.

Vragen naar aanleiding van dit artikel?

Hulp nodig bij het opstellen van een contract, algemene voorwaarden en/of het opzetten van een goed incassobeleid?

Neem contact op!